Regulamin aplikacji Tropimy

REGULAMIN APLIKACJI TROPIMY.PL

I. Definicje
1. „Właściciel Aplikacji” – Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000850644. NIP: 8943156783, REGON: 386683244.
2. „Administrator Aplikacji” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Aplikacji, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Aplikacji wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
3. „Aplikacja mobilna” – aplikacja Mapa turystyczna dla systemu Android.
4. “Użytkownik” – osoba pełnoletnia niepozbawiona praw obywatelskich, która zakładając swoje osobiste konto w Aplikacji Tropimy.pl uzyskuje dostęp do bazy gier, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. „Konto” – konto założone przez Użytkownika w Aplikacji mobilnej. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Aplikacji, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane,
zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Aplikacji.
6. „Konto Bezpłatne” i „Konto Premium” – rodzaje kont dostępnych w Aplikacji.
7. “Gra z Partnerem Gry / Opiekunem Gry” – wybrana gra, która dotyczy terenu prywatnego i została wykonana przez Fundacja Polska górom! na zlecenie jest dostępna dla Użytkownika na dodatkowych zasadach, jakie określone są w zasadach współpracy pomiędzy Fundacja Polska górom! a Zleceniodawcą Gry.
8. “Regulamin gry” – każda gra terenowa, która znajduje się w bazie gier Aplikacji Tropimy.pl posiada swój własny regulamin, którego akceptacja wymagana jest przez Użytkownika na etapie rozpoczęcia gry.

II. Postanowienia ogólne
1. Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Aplikacji.
3. Aplikacja mobilna Tropimy prowadzona jest przez: Fundacja Polska górom!

III. Wymagania techniczne
1. Niezbędne dla korzystania z Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0.3 lub nowszej.
2. Aby zarejestrować się w Aplikacji, należy posiadać konto w serwisie Facebook lub aktywne konto e-mail.

IV. Zasady ogólne
1. Korzystanie z Aplikacji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może korzystać z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem korzystania z części Aplikacji wymagających logowania jest przesłanie formularza rejestracyjnego.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła.
5. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.

V. Konta płatne i bezpłatne
1. Użytkownik w ramach Aplikacji może korzystać z dwóch rodzajów kont: Konta Premium i Konta Bezpłatnego.
2. Opłaty związane z założeniem Konta Premium stanowią wynagrodzenie Administratora Aplikacji za usługi świadczone w ramach Aplikacji i nie uprawniają Użytkownika do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z
cudzych treści, również tych zamieszczanych w Aplikacji.
3. W razie nieotrzymania opłaty w terminie za korzystanie z Konta Premium zostanie ono przekształcone w Konto Bezpłatne, a korzystanie z opcji odpłatnych będzie zawieszone do czasu otrzymania płatności.
4. Posiadacz Konta Premium ma prawo do dostępu do treści i funkcji premium w Aplikacji.
5. Ilość i zakres funkcji premium może ulegać zmianom.

VI. Sposoby płatności za konto Premium
1. W aplikacji dla systemu Android Użytkownik może opłacić Konto Premium poprzez wykupienie subskrypcji opłacanej z góry na dany okres za pomocą sklepu Google Play. Po upływie danego okresu subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu.
2. Odinstalowanie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji. Subskrypcję można anulować przez stronę w panelu Google Play lub w aplikacji Sklep Play wybierając z menu Menu > Płatności i subskrypcje > Subskrypcje. Dostęp do Konta Premium będzie aktywny
do końca okresu trwania subskrypcji. Ewentualna rezygnacja z Konta Premium nie pociąga obowiązku zwrotu opłat za niewykorzystany okres.

VII. Warunki płatności
1. Dokonując opłaty za Konto Premium w dowolny z wymienionych powyżej sposobów, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe uzyskanie dostępu do Konta Premium, co jest jednoznaczne z utratą możliwości zwrotu wpłaconych środków.
2. Jeśli Użytkownik ma aktywne Konto Premium i wykupi dostęp do Konta Premium na dany okres, to nowo opłacony okres dostępu rozpocznie się po zakończeniu obecnie trwającego dostępu lub po wygaśnięciu obecnie trwającej subskrypcji. Do czasu rozpoczęcia nowo
opłaconego okresu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu środków. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien zwrócić się mailowo do Fundacji Polska górom!.

VIII. Kody promocyjne
1. „Kod promocyjny” – kod alfanumeryczny, który może być zrealizowany w Aplikacji przez zalogowanego Użytkownika.
2. Każdy kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz.
3. Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi. Zabronione jest sprzedawanie kodów promocyjnych.
4. Zrealizowanie kodu bezpłatnie aktywuje dostęp do Konta Premium na określony okres. Długość tego okresu zależy od rodzaju kodu, który jest ustalany przez Administratora Aplikacji.
5. Kod promocyjny można zrealizować w Aplikacji, w panelu Użytkownika.
6. Okres ważności kodu promocyjnego określany jest przez Administratora Aplikacji i rozpoczyna się w momencie przekazania go Użytkownikowi. Po upływie okresu ważności kod nie może być zrealizowany.

IX. Zasady gry
1. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik wybiera dostęp do gry, w którą chce zagrać.
2. Każda gra posiada swój osobny regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika na początku rozpoczęcia gry.
3. W trakcie gry, aplikacja za pośrednictwem GPS odczytuje jego lokalizację i wskazuje miejsca odbywania się gry na wybranym obszarze, w tym kolejne punkty, do jakich Użytkownik gry musi przejść, aby wykonać grę.
4. Użytkownik podczas gry odpowiada na pytania oraz odgaduje zagadki tekstowe lub terenowe, które znajdują się na kolejnych punktach w grze.
5. Aby ukończyć grę Użytkownik musi dojść do końca trasy, do punktu, jaki wskazuje gra.
6. Gry, które posiadają swojego Partnera / Opiekuna gry, odbywają się na terenie, który może być prywatnym terenem, na którym obowiązują zasady zarządcy tego terenu. Użytkownik grający w grę jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów, jakie Zarządca terenu wskazuje na swoim obiekcie.
7. Użytkownika, który chce zagrać w grę, która posiada swojego Partnera / Opiekuna gry mogą dotyczyć dodatkowe wytyczne lub/i zasady, określone są przez Partnera / Opiekuna gry.
8. Po rozpoczęciu gry lokalizacja Użytkownika jest widoczna w ramach aktywnego GPX. Lokalizacja oraz przemieszczanie się Użytkownika widoczne jest tylko w trakcie gry a po jej zakończeniu/ wylogowaniu się z konta, zostaje wykasowana z pamięci dysku tj. nie
zachowuje się śladu GPX w pamięci aplikacji.

X. Gwarancja
1. Administrator Aplikacji dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Aplikacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie w jakim są one w danym momencie dostępne. Administrator Aplikacji nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Aplikacji.
2. Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Aplikacji. Aplikacja może dostarczać wskazówek wykonania zadań, jednak na każdym etapie gry należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z zasadami poruszania się po terenie sobie nieznanym.

XI Własność intelektualna
1. Twórcy gry w Aplikacji opracowali materiał samodzielnie lub posłużyli się dostępnymi publicznie materiałami, jakie zostały zamieszczone w Internecie w tym rysunki, grafiki, zdjęcia oraz fragmentów tekstów i treści pochodzących z publikacji, książek, przewodników podając ich źródło. W grach Aplikacji znajdują się zdjęcia, wykonane przez Fundację Polska górom!, który pobieranie lub przetwarzanie powinno odbywać się na zasadach opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
2. Użytkownik może korzystać z aplikacji tylko i wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny sposób, w tym nie może pobierać zamieszczonych w Aplikacji i rozpowszechniać ich na użytek komercyjny na następujących zasadach:
● Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób niewłaściwy (w tym hakować lub wydobywać danych z Aplikacji)
● Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji i publikowanych na niej materiałów (w tym zdjęć i grafik) należą do Fundacji Polska górom! lub licencjobiorców Fundacji Polska górom!, o ile nie wskazano inaczej. Dzieła te są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami odpowiednich traktów na obszarze całego świata, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Na potrzeby niniejszego
Regulaminu, wykorzystanie jakichkolwiek treści pobranych z Aplikacji w sposób inny niż zgodnie z niniejszym punktem jest zabronione.
● Użytkownik nie może modyfikować elektronicznej lub papierowej wersji materiałów ściągniętych lub wydrukowanych zgodnie z niniejszym punktem, a także nie może wykorzystywać jakichkolwiek obrazów, fotografii bądź innych obiektów graficznych, czy też sekwencji wideo lub audio, w oderwaniu od towarzyszącego mu im tekstu. 
● Użytkownik zapewni, aby Fundacja Polska górom! była każdorazowo wskazana jako autor materiału pobranego z Aplikacji i aby każdorazowo zamieszczane były stosowne odniesienia do Fundacja Polska górom! jako jego autora. 
● Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek materiałów zamieszczanych w Aplikacji ani samej Aplikacji w celach komercyjnych bez uzyskania od Fundacji Polska górom! stosownej licencji.
3. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Aplikacji kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści zadań zamieszczonych w Aplikacji, za wyjątkiem przypadków opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszego Regulaminu Aplikacja nie może być wykorzystywana, a żadna jej część nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek inne platformie ani nie może być objęta żadnym publicznym czy też prywatnym systemem lub serwisem elektronicznego wyszukiwania i udostępniania danych, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Polska górom!.

XII. Prawa autorskie
1. Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na publikację wyników jego gier w Aplikacji, na stronie www.tropimy.pl oraz na materiałach promocyjnych związanych z aplikacją bez przekazywania prywatnych danych osobowych, a tylko nick.

XIII Ochrona danych
1. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności i opublikowane na stronie Tropimy.pl.
2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
3. Użytkownik logując się do konta wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, preferencje, przez Administratora Aplikacji i przetwarzanie ich w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tzn.
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub innego rodzaju udostępnianie a także usuwanie lub niszczenie z pamięci dysku;
4. Użytkownik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie.

XIX Biblioteki zewnętrzne
1. W Aplikacji wykorzystywana jest biblioteka Open Street Map. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zgadza się na warunki korzystania z niej opisane w Regulaminie Open Street Map.
2. Aplikacja sczytuje lokalizację Użytkownika tylko i wyłącznie w trakcie gry i po jej zakończeniu nie pozostawia w swojej pamięci w tzn. nie zachowuje śladu GPX.

XX Reklamacje
1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Aplikacji.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Aplikacji.
3. Administrator może zażądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia zgłoszenia.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Aplikacji.
5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.

XVI Marketing
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych Fundacji Polska górom! na zasadach opisanych w XIII Ochrona danych pkt.3 i 4.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o dostępnych nowych grach terenowych w Aplikacji Tropimy.
3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z platformą komunikacyjną ekologicznych akcji sprzątania Zmieć Śmieć, którego twórcą i właścicielem jest Fundacja Polska górom! o możliwym włączeniu się do akcji, znajdujących
się na obszarze, wskazanym przez Użytkownika przy logowaniu konta lub/i logowaniu się do wybranej gry zlokalizowanej na wybranym terenie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od partnerów Fundacji Polska górom! z którymi Fundacja Współpracy w celach promocyjnych i z innymi formami akcji marketingowych przeprowadzonych dla
Użytkowników aplikacji mobilnych, z którymi Fundacja nawiązała współpracę w zakresie świadczenia przez nich usług reklamowych.

XVII Opinie Klientów
1. Opinie wystawiane przez Klientów na stronie www.Tropimy.pl lub w jej social mediach nie mogą w szczególności:
● Zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści,
● Promować przemocy lub dyskryminacji,
● Naruszać praw własności intelektualnej innej osoby bądź osoby prawnej,
● Naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności),
● Promować nielegalnej działalności lub naruszać prywatności innej osoby,
● Być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest Fundacja Polska górom! lub
● Być wykorzystane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzenia w błąd co do związków Użytkownika z inną osobą,
● Być zaangażowane politycznie w promocję działań partii politycznej.
● Godzić w dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią cele.
2. Fundacja Polska górom! nie kontroluje nie zmienia ani nie redaguje wystawionych opinii, z wyjątkiem tego, że Fundacja Polska górom! ma prawo do usunięcia lub edytowania w każdej chwili opinii wystawionych, które naruszają jeden lub więcej z powyższych zakazów lub
zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.
3. Fundacja Polska górom! nie ponosi odpowiedzialności za poglądy Użytkowników.
4. Fundacja Polska górom! nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. opinie, w tym, w szczególności , za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Użytkownik może się zetknąć czytając takie opinie.
5. Fundacja Polska górom! jest uprawniona do przechowywania opinii.
6. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści za wystawianie opinii na social mediach aplikacji.
7. Pomiędzy wystawieniem opinii a jej publikacją ich w kanałach marketingowych może wystąpić opóźnienie.

XVIII Zachowanie Użytkowników
1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania się z szacunkiem wobec innych użytkowników aplikacji oraz miejsc w którym dokonuje się sprzątanie obszaru ochrony przyrody, jak również wobec pracowników Fundacja Polska górom! .
2. W przypadku niewłaściwego zachowania Użytkownika wobec aplikacji Tropimy.pl lub Fundacji lub jej Partnerów, lub w wypadku, gdy Użytkownik popełni przestępstwo przeciwko Aplikacji lub Partnerowi lub Fundacji Polska górom!, w związku z użytkowaniem aplikacji,
naruszy zasady kodeksu etyki zasad kultury osobistej, Fundacja Polska górom! może, w szczególności po złożeniu skargi przez Partnera, wykluczyć lub zawiesić możliwość korzystania z Aplikacji. Interwencja Fundacja Polska górom! w tym zakresie nie pozbawia
Partnera prawa do dochodzenia odszkodowania na innej podstawie prawnej.

XIX Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://tropimy.pl/regulamin.
2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratorów Aplikacji.
3. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie www.tropimy.pl aktualnej treści Regulaminu.
5. Dokonując rejestracji w Aplikacji użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
6. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z Aplikacji i usunąć Konto. Można to zrobić poprzez Aplikację w panelu Użytkownika. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem m.in. wyników ukończonych gier. Tej
operacji nie można cofnąć.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Aplikacji.
8. Do Aplikacji, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie i podlega prawu polskiemu.
9. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w przypadku, gdy sporów takich nie można rozstrzygnąć polubownie z Fundacją Polska górom!, będą rozstrzygane przez sąd wskazany przez Administratora Aplikacji.
10. Fundacja Polska górom! zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu i modyfikacji gier, jakie są dostępne w Aplikacji, jeżeli zajdzie taka techniczna lub organizacyjna potrzeba.
11. Regulamin wchodzi w życie 02 czerwca 2023 r.