Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE 

1.1. Administrator – Fundacja Polska górom! z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Blacharska 12b/6 , 53-206
Wrocław. 
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. Regulamin – regulamin Aplikacji.
1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.6. Użytkownik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki korzystania z Aplikacji i dokonała rejestracji Konta w Aplikacji.
1.7. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.6. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie. 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM KONTA W APLIKACJI
REJESTRACJA KONTA W APLIKACJI ORAZ KORZYSTANIE Z KONTA 

2.1. Zgodnie z Regulaminem, aby korzystać z funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji, wymagane jest zarejestrowanie Konta w Aplikacji i założenie Konta. Do rejestracji w Aplikacji wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail przez osobę rejestrującą się. W celu ułatwienia obsługi oraz umożliwienia Administratorowi rozszerzania działania Aplikacji dostosowanych do potrzeb i preferencji Użytkownika, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji Konta w Aplikacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

2.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

2.3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
2.3.1. zapewnienia możliwości rejestracji konta w Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2.3.2. zapewnienia możliwości obsługi Konta Aplikacji, korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym udostępniania innym Użytkownikom Aplikacji, w tym prezentowania ilości zebranych śmieci oraz określenia miejsca w rankingu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2.3.3. obsługa procesu reklamacyjnego i rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku złożenia reklamacji przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości rozpatrywania kierowanych do niego reklamacji w związku z świadczeniem usługi Aplikacji,
2.3.4. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług, zapewnienia konkurencyjności Aplikacji, a także budowania strategii promocyjnej przez Administratora,
2.3.5. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w zakresie udokumentowania przekazania Użytkownikowi korzyści związanych ze zebraniem odpowiedniej ilości punktów (ECOinów) i przeznaczenie ich na nagrody od Partnerów Aplikacji, o których to obowiązkach mowa w szczególności w przepisach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2.3.6. przeciwdziałania nadużyciom w Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Aplikacji,
2.3.7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych,
2.3.8. w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

GEOLOKALIZACJA
2.4. Administrator zapewnił w Aplikacji funkcjonalność umożliwiająca geolokalizację urządzenia Użytkownika. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest niezbędne oraz wymagane celem prawidłowego korzystania z Aplikacji. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu wybrania najbliższego punktu na mapie do którego prowadzi gra.. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku osób nieletnich tj. poniżej 18 roku życia, którzy chcieliby korzystać z Aplikacji wymagana jest zgoda rodzica w momencie zakładania konta Użytkownika. Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. Administrator nie przetwarza ich w sposób ciągły.

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu e-mail jako danej niezbędnej do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 
Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania (w treści wiadomości). Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie innych danych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych Danych osobowych przez Administratora. Administrator będzie
przetwarzał Dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia kontaktu i obsługi zgłoszenia. Podstawą prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji, a w zakresie danych podanych dobrowolnie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

MARKETING

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
3.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
3.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
3.1.3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

3.2. REKLAMA KONTEKSTOWA
3.2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do Użytkowników.

3.3. REKLAMA BEHAWIORALNA
3.3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

3.4. MARKETING BEZPOŚREDNI
3.4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub za pomocą wiadomości typu push. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.

OFERTY
4.1. W celu dostarczania Użytkownikom Ofert w ramach Aplikacji Administrator może przygotowywać i dostarczać Użytkownikom informacje o Ofertach gier zapisanych w Aplikacji odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkowników. W tym celu dane osobowe Użytkownika, w tym dane dotyczące jego aktywności i preferencji (w tym historia lokalizacji, korzystanie z oferty dostępnych gier), są przetwarzane w celu utworzenia profilu Użytkownika (profilowanie). Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

4.2. Spersonalizowane Oferty są przygotowywane w szczególności na podstawie analizy:
4.2.1. sposobu korzystania z Aplikacji,
4.2.2. danych o historii lokalizacji, korzystanie z ofert nagród za zaangażowanie w zbieranie śmieci dokonanych przez Użytkownika za pomocą konta w Aplikacji,
4.2.3. dodatkowych danych osobowych podanych przez Użytkownika (np. dotyczących wieku), o ile Użytkownik poda takie dane Administratorowi,
4.2.4. innych danych pozyskanych przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.
4.3. Przygotowywanie i przedstawianie Użytkownikom spersonalizowanych Ofert w Aplikacji stanowi integralny element Aplikacji i należy do jego podstawowych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Osoba, która nie chce otrzymywać
zindywidualizowanych Ofert, nie powinna zakładać Konta w Aplikacji. Użytkownik może również w każdym czasie zrezygnować z Aplikacji usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH” dostępnej poniżej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

6.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
6.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
6.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
6.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
6.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
6.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
6.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
6.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
6.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
6.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

7.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Użytkownika jako podmiotu danych można zgłosić:
7.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;
7.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl

7.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
7.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
7.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
7.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.)

7.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

7.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

7.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.u

7.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie.
W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

8. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

8.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
8.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł.
Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
8.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
8.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dostępnych w Aplikacji, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, wspierającym proces obsługi aplikacji lub przygotowanie ofert marketingowych i promocji. W związku z korzystaniem z niektórych funkcjonalności Aplikacji, np. udostępnianiem list zakupów Użytkownika, niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione innym, wskazanym przez tego Użytkownika użytkownikom Aplikacji.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. POZYSKANIE DANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ

10.1. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o posiadaniu konta w aplikacji mobilnej „Tropimy”, której właścicielem jest Fundacja Polska górom, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pozyskane od Fundacji Polska górom zebrane w aplikacji „Tropimy” w zakresie informacji o posiadaniu konta i aktywności w ramach tej aplikacji.

10.2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych przez Fundacja Polska górom do Administratora, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika obejmujące dane osobowe zarejestrowane w koncie Użytkownika w aplikacji mobilnej „Tropimy” prowadzonej przez Fundacja Polska górom Administrator będzie przetwarzał je w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności Aplikacji umożliwiającej uproszczoną ścieżkę rejestracji do Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie i w niniejszej Polityce Prywatności.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
11.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem: 607 653 646 lub poprzez adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl

12.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl lub adres korespondencyjny: Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12b/6 , 53-206 Wrocław.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.06.2023 r..