REGULAMIN APLIKACJI TROPIMY

 1. Definicje
 1. „Właściciel Aplikacji” – Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000850644. NIP: 8943156783, REGON: 386683244.
 2. „Administrator Aplikacji” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Aplikacji, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Aplikacji wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 3. „Aplikacja mobilna” – aplikacja Mapa turystyczna dla systemu Android..
 4. “Użytkownik” – osoba pełnoletnia niepozbawiona praw obywatelskich, która zakładając swoje osobiste konto w Aplikacji Tropimy.pl uzyskuje dostęp do bazy gier, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. „Konto” – konto założone przez Użytkownika w Aplikacji mobilnej. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Aplikacji, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Aplikacji.
 6. „Konto Bezpłatne” i „Konto Premium” – rodzaje kont dostępnych w Aplikacji.
 7. “Gra z Partnerem Gry / Opiekunem Gry” – wybrana gra, która dotyczy terenu prywatnego i została wykonana przez Fundacja Polska górom! na zlecenie jest dostępna dla Użytkownika na dodatkowych zasadach, jakie określone są w zasadach współpracy pomiędzy Fundacja Polska górom! a Zleceniodawcą Gry.
 8. “Regulamin gry” – każda gra terenowa, która znajduje się w bazie gier Aplikacji Tropimy.pl posiada swój własny regulamin, którego akceptacja wymagana jest przez Użytkownika na etapie rozpoczęcia gry.

II. Postanowienia ogólne

 1. Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Aplikacji.
 3. Aplikacja mobilna Tropimy prowadzona jest przez: Fundacja Polska górom!

III. Wymagania techniczne

 1. Niezbędne dla korzystania z Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0.3 lub nowszej.
 2. Aby zarejestrować się w Aplikacji, należy posiadać konto w serwisie Facebook lub aktywne konto e-mail.

IV. Zasady ogólne

 1. Korzystanie z Aplikacji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może korzystać z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z części Aplikacji wymagających logowania jest przesłanie formularza rejestracyjnego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła.
 5. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.

V. Konta płatne i bezpłatne

 1. Użytkownik w ramach Aplikacji może korzystać z dwóch rodzajów kont: Konta Premium i Konta Bezpłatnego.
 2. Opłaty związane z założeniem Konta Premium stanowią wynagrodzenie Administratora Aplikacji za usługi świadczone w ramach Aplikacji i nie uprawniają Użytkownika do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z cudzych treści, również tych zamieszczanych w Aplikacji.
 3. W razie nieotrzymania opłaty w terminie za korzystanie z Konta Premium zostanie ono przekształcone w Konto Bezpłatne, a korzystanie z opcji odpłatnych będzie zawieszone do czasu otrzymania płatności.
 4. Posiadacz Konta Premium ma prawo do dostępu do treści i funkcji premium w Aplikacji.
 5. Ilość i zakres funkcji premium może ulegać zmianom.

VI. Sposoby płatności za konto Premium

 1. W aplikacji dla systemu Android Użytkownik może opłacić Konto Premium poprzez wykupienie subskrypcji opłacanej z góry na dany okres za pomocą sklepu Google Play. Po upływie danego okresu subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu.
 2. Odinstalowanie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji. Subskrypcję można anulować przez stronę w panelu Google Play lub w aplikacji Sklep Play wybierając z menu Menu > Płatności i subskrypcje > Subskrypcje. Dostęp do Konta Premium będzie aktywny do końca okresu trwania subskrypcji. Ewentualna rezygnacja z Konta Premium nie pociąga obowiązku zwrotu opłat za niewykorzystany okres.

VII. Warunki płatności

 1. Dokonując opłaty za Konto Premium w dowolny z wymienionych powyżej sposobów, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe uzyskanie dostępu do Konta Premium, co jest jednoznaczne z utratą możliwości zwrotu wpłaconych środków.
 2. Jeśli Użytkownik ma aktywne Konto Premium i wykupi dostęp do Konta Premium na dany okres, to nowo opłacony okres dostępu rozpocznie się po zakończeniu obecnie trwającego dostępu lub po wygaśnięciu obecnie trwającej subskrypcji. Do czasu rozpoczęcia nowo opłaconego okresu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu środków. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien zwrócić się mailwo z Fundacja Polska górom!.

VIII. Kody promocyjne

 1. „Kod promocyjny” – kod alfanumeryczny, który może być zrealizowany w Aplikacji przez zalogowanego Użytkownika.
 2. Każdy kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz.
 3. Kod promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi. Zabronione jest sprzedawanie kodów promocyjnych.
 4. Zrealizowanie kodu bezpłatnie aktywuje dostęp do Konta Premium na określony okres. Długość tego okresu zależy od rodzaju kodu, który jest ustalany przez Administratora Aplikacji.
 5. Kod promocyjny można zrealizować w Aplikacji, w panelu Użytkownika.
 6. Okres ważności kodu promocyjnego określany jest przez Administratora Aplikacji i rozpoczyna się w momencie przekazania go Użytkownikowi. Po upływie okresu ważności kod nie może być zrealizowany.

IX. Zasady gry 

 1. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik wybiera dostęp do gry, w którą chce zagrać. 
 2. Każda gra posiada swój osobny regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika na początku rozpoczęcia gry.
 3. W trakcie gry, aplikacja za pośrednictwem GPS odczytuje jego lokalizację i wskazuje miejsca odbywania się gry na wybranym obszarze, w tym kolejne punkty, do jakich Użytkownik gry musi przejść, aby wykonać grę.
 4. Użytkownik podczas gry odpowiada na pytania oraz odgaduje zagadki tekstowe lub terenowe, które znajdują się na kolejnych punktach w grze.
 5. Aby ukończyć grę Użytkownik musi dojść do końca trasy, do punktu, jaki wskazuje gra.
 6. Gry, które posiadają swojego Partnera / Opiekuna gry, odbywają się na terenie, który może być prywatnym terenem, na którym obowiązują zasady zarządcy tego terenu. Użytkownik grający w grę jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów, jakie Zarządca terenu wskazuje na swoim obiekcie.
 7. Użytkownika, który chce zagrać w grę, która posiada swojego Partnera / Opiekuna gry mogą dotyczyć dodatkowe wytyczne lub/i zasady, określone są przez Partnera / Opiekuna gry.
 8. Po rozpoczęciu gry lokalizacja Użytkownika jest widoczna w ramach aktywnego GPX. Lokalizacja oraz przemieszczanie się Użytkownika widoczne jest tylko w trakcie gry  a po jej zakończeniu/ wylogowaniu się z konta, zostaje wykasowana z pamięci dysku tj. nie zachowuje się śladu GPX w pamięci aplikacji.

X. Gwarancja

 1. Administrator Aplikacji dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Aplikacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie w jakim są one w danym momencie dostępne. Administrator Aplikacji nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Aplikacji.
 2. Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Aplikacji. Aplikacja może dostarczać wskazówek wykonania zadań, jednak na każdym etapie gry należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z zasadami poruszania się po terenie sobie nieznanym.

XI Własność intelektualna

 1. Twórcy gry w Aplikacji opracowali materiał samodzielnie lub posłużyli się dostępnymi publicznie materiałami, jakie zostały zamieszczone w internecie w tym rysunki, grafiki, zdjęcia oraz fragmentów tekstów i treści pochodzących z publikacji, książek, przewodników podając ich źródło. W grach Aplikacji znajdują się zdjęcia, wykonane przez Fundację Polska górom!, który pobieranie lub przetwarzanie powinno odbywać się na zasadach opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Użytkownik może korzystać z aplikacji tylko i wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny sposób, w tym nie może pobierać zamieszczonych w Aplikacji i rozpowszechniać ich na użytek komercyjny na następujących zasadach:
 • Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób niewłaściwy (w tym hakować lub wydobywać danych z Aplikacji)
 • Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji i publikowanych na niej materiałów (w tym zdjęć i grafik) należą do Fundacji Polska górom! lub licencjobiorców Fundacji Polska górom!, o ile nie wskazano inaczej. Dzieła te są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami odpowiednich traktów na obszarze całego świata, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wykorzystanie jakichkolwiek treści pobranych z Aplikacji w sposób inny niż zgodnie z niniejszym punktem jest zabronione.
 • Użytkownik nie może modyfikować elektronicznej lub papierowej wersji materiałów ściągniętych lub wydrukowanych zgodnie z niniejszym punktem, a także nie może wykorzystywać jakichkolwiek obrazów, fotografii bądź innych obiektów graficznych, czy też sekwencji wideo lub audio, w oderwaniu od towarzyszącego mu im tekstu.
 • Użytkownik zapewni, aby Fundacja Polska górom!była każdorazowo wskazana jako autor materiału pobranego z Aplikacji i aby każdorazowo zamieszczane były stosowne odniesienia do Fundacja Polska górom! jako jego autora.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek materiałów zamieszczanych w Aplikacji ani samej Aplikacji w celach komercyjnych bez uzyskania od Fundacji Polska górom! stosownej licencji.
 1. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Aplikacji kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści zadań zamieszczonych w Aplikacji, za wyjątkiem przypadków opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszego Regulaminu Aplikacja nie może być wykorzystywana, a żadna jej część nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek inne platformie ani nie może być objęta żadnym publicznym czy też prywatnym systemem lub serwisem elektronicznego wyszukiwania i udostępniania danych, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Polska górom!.

XII. Prawa autorskie

 1. Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na publikację wyników jego gier w Aplikacji, na stronie www.tropimy.pl oraz na materiałach promocyjnych związanych z aplikacją bez przekazywania prywatnych danych osobowych, a tylko nick.

XIII Ochrona danych

 1. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności i opublikowane na stronie Tropimy.pl.
 2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Użytkownik logując się do konta wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, preferencje, przez Administratora Aplikacji  i przetwarzanie ich w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tzn. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub innego rodzaju udostępnianie a także usuwanie lub niszczenie z pamięci dysku;
 4. Użytkownik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie.

XIX Biblioteki zewnętrzne

 1. W Aplikacji wykorzystywana jest biblioteka Open Street Map. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zgadza się na warunki korzystania z niej opisane w Regulaminie Open Street Map.
 2. Aplikacja sczytuje lokalizację Użytkownika tylko i wyłącznie w trakcie gry i po jej zakończeniu nie pozostawia w swojej pamięci w tzn. nie zachowuje śladu GPX.

XX Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Aplikacji.
 3. Administrator może zażądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia zgłoszenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Aplikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.

XVI Marketing 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych Fundacji Polska górom! na zasadach opisanych w XIII Ochrona danych pkt.3 i 4.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o dostępnych nowych grach terenowych w Aplikacji Tropimy.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z platformą komunikacyjną ekologicznych akcji sprzątania Zmieć Śmieć, którego twórcą i właścicielem jest Fundacja Polska górom!o możliwym włączeniu się do akcji, znajdujących się na obszarze, wskazanym przez Użytkownika przy logowaniu konta lub/i logowaniu się do wybranej gry zlokalizowanej na wybranym terenie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od partnerów Fundacji Polska górom! z którymi Fundacja Współpracy w celach promocyjnych i z innymi formami akcji marketingowych przeprowadzonych dla Użytkowników aplikacji mobilnych, z którymi Fundacja nawiązała współpracę w zakresie świadczenia przez nich usług reklamowych.

XVII Opinie Klientów

 1. Opinie wystawiane przez Klientów na stronie www.Tropimy.pl lub w jej social mediach nie mogą w szczególności:
 • Zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści,
 • Promować przemocy lub dyskryminacji,
 • Naruszać praw własności intelektualnej innej osoby bądź osoby prawnej,
 • Naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności),
 • Promować nielegalnej działalności lub naruszać prywatności innej osoby,
 • Być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest Fundacja Polska górom! lub 
 • Być wykorzystane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzenia w błąd co do związków Użytkownika z inną osobą,
 • Być zaangażowane politycznie w promocję działań partii politycznej.
 • Godzić w dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią cele.
 1. Fundacja Polska górom! nie kontroluje nie zmienia ani nie redaguje wystawionych opinii, z wyjątkiem tego, że Fundacja Polska górom! ma prawo do usunięcia lub edytowania w każdej chwili opinii wystawionych, które naruszają jeden lub więcej z powyższych zakazów lub zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.
 2. Fundacja Polska górom! nie ponosi odpowiedzialności za poglądy Użytkowników.
 3. Fundacja Polska górom! nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. opinie, w tym, w szczególności , za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Użytkownik może się zetknąć czytając takie opinie.
 4. Fundacja Polska górom! jest uprawniona do przechowywania opinii.
 5. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści za wystawianie opinii na social mediach aplikacji.
 6. Pomiędzy wystawieniem opinii a jej publikacją ich w kanałach marketingowych może wystąpić opóźnienie. 

XVIII Zachowanie Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania się z szacunkiem wobec innych użytkowników aplikacji oraz miejsc w którym dokonuje się sprzątanie obszaru ochrony przyrody, jak również wobec pracowników Fundacja Polska górom! .
 2. W przypadku niewłaściwego zachowania Użytkownika wobec aplikacji Tropimy.pl lub Fundacji lub jej Partnerów, lub w wypadku, gdy Użytkownik popełni przestępstwo przeciwko Aplikacji lub Partnerowi lub Fundacji Polska górom!, w związku z użytkowaniem aplikacji, naruszy zasady kodeksu etyki zasad kultury osobistej, Fundacja Polska górom! może, w szczególności po złożeniu skargi przez Partnera, wykluczyć lub zawiesić możliwość korzystania z Aplikacji. Interwencja Fundacja Polska górom! w tym zakresie nie pozbawia Partnera prawa do dochodzenia odszkodowania na innej podstawie prawnej. 

XIX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://tropimy.pl/regulamin.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratorów Aplikacji.
 3. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie www.tropimy.pl aktualnej treści Regulaminu.
 5. Dokonując rejestracji w Aplikacji użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
 6. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z Aplikacji i usunąć Konto. Można to zrobić poprzez Aplikację w panelu Użytkownika. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem m.in. wyników ukończonych gier. Tej operacji nie można cofnąć.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Aplikacji.
 8. Do Aplikacji, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie i podlega prawu polskiemu.
 9. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w przypadku, gdy sporów takich nie można rozstrzygnąć polubownie z Fundacją Polska górom! , będą rozstrzygane przez sąd wskazany przez Administratora Aplikacji. 
 10. Fundacja Polska górom! zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu i modyfikacji gier, jakie są dostępne w Aplikacji, jeżeli zajdzie taka techniczna lub organizacyjna potrzeba.
 11. Regulamin wchodzi w życie 02 czerwca 2023 r.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Fundacja Polska górom! z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Blacharska 12b/6 , 53-206 Wrocław.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. Regulamin – regulamin Aplikacji.

1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Użytkownik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki korzystania z Aplikacji i dokonała rejestracji Konta w Aplikacji.

1.7. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.6. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM KONTA W APLIKACJI 

REJESTRACJA KONTA W APLIKACJI ORAZ KORZYSTANIE Z KONTA

2.1. Zgodnie z Regulaminem, aby korzystać z funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji, wymagane jest zarejestrowanie Konta w Aplikacji i założenie Konta. Do rejestracji w Aplikacji wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail przez osobę rejestrującą się. W celu ułatwienia obsługi oraz umożliwienia Administratorowi rozszerzania działania Aplikacji dostosowanych do potrzeb i preferencji Użytkownika, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji Konta w Aplikacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

2.3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

2.3.1. zapewnienia możliwości rejestracji konta w Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2.3.2. zapewnienia możliwości obsługi Konta Aplikacji, korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym udostępniania innym Użytkownikom Aplikacji, w tym prezentowania ilości zebranych śmieci oraz określenia miejsca w rankingu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.3.3. obsługa procesu reklamacyjnego i rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku złożenia reklamacji przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości rozpatrywania kierowanych do niego reklamacji w związku z świadczeniem usługi Aplikacji,

2.3.4. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług, zapewnienia konkurencyjności Aplikacji, a także budowania strategii promocyjnej przez Administratora, 

2.3.5. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w zakresie udokumentowania przekazania Użytkownikowi korzyści związanych ze zebraniem odpowiedniej ilości punktów (ekoinów) i przeznaczenie ich na nagrody od Partnerów Aplikacji, o których to obowiązkach mowa w szczególności w przepisach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.3.6. przeciwdziałania nadużyciom w Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Aplikacji,

2.3.7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych, 

2.3.8. w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

GEOLOKALIZACJA

2.4. Administrator zapewnił w Aplikacji funkcjonalność umożliwiająca geolokalizację urządzenia Użytkownika. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest niezbędne oraz wymagane celem prawidłowego korzystania z Aplikacji. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu wybrania najbliższego punktu na mapie do którego prowadzi gra.. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku osób nieletnich tj. poniżej 18 roku życia, którzy chcieliby korzystać z Aplikacji wymagana jest zgoda rodzica w momencie zakładania konta Użytkownika. Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. Administrator nie przetwarza ich w sposób ciągły.

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu e-mail jako danej niezbędnej do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania (w treści wiadomości). Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie innych danych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych Danych osobowych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia kontaktu i obsługi zgłoszenia. Podstawą prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji, a w zakresie danych podanych dobrowolnie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

MARKETING

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

3.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

3.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

3.1.3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

3.2. REKLAMA KONTEKSTOWA

3.2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do Użytkowników.

3.3. REKLAMA BEHAWIORALNA

3.3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

3.4. MARKETING BEZPOŚREDNI

3.4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub za pomocą wiadomości typu push. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.

OFERTY

4.1. W celu dostarczania Użytkownikom Ofert w ramach Aplikacji Administrator może przygotowywać i dostarczać Użytkownikom informacje o Ofertach gier zapisanych w Aplikacji odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkowników. W tym celu dane osobowe Użytkownika, w tym dane dotyczące jego aktywności i preferencji (w tym historia lokalizacji, korzystanie z oferty dostępnych gier), są przetwarzane w celu utworzenia profilu Użytkownika (profilowanie). Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

4.2. Spersonalizowane Oferty są przygotowywane w szczególności na podstawie analizy:

4.2.1. sposobu korzystania z Aplikacji, 

4.2.2. danych o historii lokalizacji, korzystanie z ofert nagród za zaangażowanie w zbieranie śmieci dokonanych przez Użytkownika za pomocą konta w Aplikacji,

4.2.3. dodatkowych danych osobowych podanych przez Użytkownika (np. dotyczących wieku), o ile Użytkownik poda takie dane Administratorowi,

4.2.4. innych danych pozyskanych przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

4.3. Przygotowywanie i przedstawianie Użytkownikom spersonalizowanych Ofert w Aplikacji stanowi integralny element Aplikacji i należy do jego podstawowych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych Ofert, nie powinna zakładać Konta w Aplikacji. Użytkownik może również w każdym czasie zrezygnować z Aplikacji usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH” dostępnej poniżej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

6.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

6.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

6.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

6.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

6.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

6.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

6.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;

6.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

6.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

6.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

6.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

7.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Użytkownika jako podmiotu danych można zgłosić:

7.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;

7.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl

7.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

7.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

7.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

7.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.)

7.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

7.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

7.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

7.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

8. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

8.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

8.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;

8.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

8.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dostępnych w Aplikacji, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, wspierającym proces obsługi aplikacji lub przygotowanie ofert marketingowych i promocji. W związku z korzystaniem z niektórych funkcjonalności Aplikacji, np. udostępnianiem list zakupów Użytkownika, niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione innym, wskazanym przez tego Użytkownika użytkownikom Aplikacji.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. POZYSKANIE DANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ

10.1. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o posiadaniu konta w aplikacji mobilnej „Tropimy”, której właścicielem jest Fundacja Polska górom, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pozyskane od Fundacji Polska górom zebrane w aplikacji „Tropimy” w zakresie informacji o posiadaniu konta i aktywności w ramach tej aplikacji.

10.2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych przez Fundacja Polska górom do Administratora, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika obejmujące dane osobowe zarejestrowane w koncie Użytkownika w aplikacji mobilnej „Tropmiy” prowadzonej przez Fundacja Polska górom Administrator będzie przetwarzał je w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności Aplikacji umożliwiającej uproszczoną ścieżkę rejestracji do Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie i w niniejszej Polityce Prywatności.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

11.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem: 607 653 646 lub poprzez adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl

12.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl lub adres korespondencyjny: Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12b/6 , 5-206 Wrocław.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.06.2023 roku.