Polityka prywatności serwisu Tropimy.pl

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

I. Definicje

1. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.

2. „Dane osobowe” – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. „Właściciel Serwisu” – Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000850644. NIP: 8943156783, REGON: 386683244.

5.„Administrator Serwisu” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

6. „Serwis www” – serwis www w domenie tropimy.pl.

7. „Aplikacje Tropimy.pl” – aplikacja Tropimy.pl dla systemu Android (id: pl.tropimy.pl.app) oraz aplikacja Tropimy.pl dla systemu systemu iOS (id: 1102153681).

8. „Serwis” – Serwis www oraz Aplikacje mobilne.

9. „Konto” – konto założone przez Użytkownika w Aplikacji mobilnej Tropimy.pl, która jest powiązana z Serwisem Tropimy.pl. Użytkownik zakładając swoje konto w Aplikacji na zasadach określonych odrębnym Regulaminem Aplikacji.
10. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: kontakt@polskagorom.pl

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. Zasady ogólne

1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polska górom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław.

3. Adres e-mail oraz nazwa użytkownika są wykorzystywane w celu założenia i poprawnej obsługi Konta Użytkownika. Są one niezbędne do świadczenia tej usługi

4. Dodatkowe dane podawane przez Użytkownika wskazane w liście preferencyjnej są wykorzystywane w celu lepszego dopasowania wyświetlanej treści w serwisie oraz zbierane i przetwarzane w celu analizy dalszego rozwoju serwisu i wyboru gier, w jakie Użytkownik chciałby zagrać.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.

6. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w Serwisie i może to zrobić poprzez Serwis www w ustawieniach konta. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem i zapisanych w nim informacji. Tej operacji nie można cofnąć.

7. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i może to zrobić poprzez Serwis www w ustawieniach, jednakże wycofanie zgody jest równoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie, ponieważ bez niej Administrator nie może prowadzić obsługi Konta Użytkownika.

III. Formularz Kontaktowy

1.Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu e-mail jako danej niezbędnej do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania (w treści wiadomości). Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie innych danych jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie tych Danych osobowych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia kontaktu i obsługi zgłoszenia. Podstawą prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji, a w zakresie danych podanych dobrowolnie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

IV Marketing

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 •  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

V Reklama Kontekstowa

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do Użytkowników.

VI Reklama Behawioralna

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

2. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. a RODO).

VII Marketing Bezpośredni

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub za pomocą wiadomości typu push. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.

VIII Oferty

1. W celu dostarczania Użytkownikom Ofert w ramach Aplikacji Administrator może przygotowywać i dostarczać Użytkownikom informacje o Ofertach odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Użytkowników. W tym celu dane osobowe Użytkownika, w tym dane dotyczące jego aktywności i preferencji (w tym historia lokalizacji, korzystanie z ofert nagród za zaangażowanie w zbieranie śmieci), są przetwarzane w celu utworzenia profilu Użytkownika (profilowanie). Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

2. Spersonalizowane Oferty są przygotowywane w szczególności na podstawie analizy:

 • sposobu korzystania z Aplikacji,
 • danych o historii lokalizacji, korzystanie z ofert nagród za zaangażowanie w zbieranie śmieci dokonanych przez Użytkownika za pomocą konta w Aplikacji,
 • dodatkowych danych osobowych podanych przez Użytkownika (np. dotyczących wieku), o ile Użytkownik poda takie dane Administratorowi,
 • innych danych pozyskanych przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności

3.Przygotowywanie i przedstawianie Użytkownikom spersonalizowanych Ofert w Aplikacji stanowi integralny element Aplikacji i należy do jego podstawowych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych Ofert, nie powinna zakładać Konta w Aplikacji. Użytkownik może również w każdym czasie zrezygnować z Aplikacji usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH” dostępnej poniżej.

IX Okres Przetwarzania Danych Osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

X Uprawnienia Związane Z Przetwarzaniem Danych Osobowych

Prawa Podmiotów Danych

1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Zgłaszanie Żądań Związanych Z Realizacją Praw

1. Żądanie dotyczące realizacji praw Użytkownika jako podmiotu danych można zgłosić:

 •  w formie pisemnej na adres Administratora;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl

2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.)

3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

XII. Informacje o Plikach Cookies Danych w Obiekcie Localstorage i Advertising ID

1. Pliki “cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, który Serwis zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy Użytkownik ją przegląda.

2. Pliki cookie Administratora są plikami należącymi do Serwisu i zapamiętują informacje na temat wizyty Użytkownika dostosowując Serwis do jego preferencji.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Coocies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Coocies „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Obiekt localStorage pozwala przechowywać tekstowe dane informatyczne w urządzeniu końcowym Użytkownika i zawiera on nazwę Serwisu, z którego pochodzi. Jednak w odróżnieniu od plików cookie, localStorage nie posiada daty wygaśnięcia i nie jest wysyłany do serwera przez urządzenie końcowe Użytkownika. Dane te są przechowywane tylko i wyłącznie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Podmiotem zapisującym dane do obiektu localStorage oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies i uzyskującymi do nich dostęp są: Właściciel Serwisu oraz Zaufani Partnerzy (patrz punkt Biblioteki zewnętrzne).

6. Advertising ID to unikatowy, możliwy do zresetowania przez Użytkownika identyfikator dostarczany przez serwis Google Play i wykorzystywany w aplikacji mobilnej dla systemu Android.

7. W ramach Serwisu pliki Cookies, dane zapisane w obiekcie localStorage i identyfikator Advertising ID stosowane są w następujących celach:

 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika; zapamiętujemy na przykład ostatnie położenie mapy czy wybór planowania automatycznego, aby Użytkownik podczas korzystania z Serwisu miał poczucie ciągłości w trakcie kolejnych wizyt;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych i aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, w oparciu o analizę ich zachowań związanych z użytkowaniem stron (np. na podstawie danych o kliknięciach w inne bannery);
 • przeprowadzania badań użyteczności interfejsu.

8. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Administratorem tych plików Cookie jest Google Inc z siedzibą w USA.

 • zgodę na wykorzystanie danych w celu zbierania danych statystycznych można udzielić / wycofać w ustawieniach zgód (Opcje zaawansowane > Pomiar wydajności treści).

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 XII Biblioteki Zewnętrzne         

1.W Serwisie wykorzystywane są biblioteki Google Maps i Google Analytics. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązują również zasady Polityki prywatności Google.

2.W Aplikacji mobilnej Tropimy.pl w celu analizy awarii wykorzystywana jest Biblioteka Firebase Crashlytics. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych znajdują się pod tym linkiem.

3. W Aplikacji mobilnej w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników oraz analizy statystycznej ruchu i zachowania Użytkowników wykorzystywane są biblioteki Amplitude oraz Google Analytics for Firebase, które korzystają z ID urządzenia. ID urządzenia jest to losowy ciąg znaków przypisywany podczas instalacji Aplikacji mobilnej na urządzeniu Użytkownika.

4. W Serwisie w celu wyświetlania wtyczek społecznościowych wykorzystywana jest biblioteka Facebook SDK.

5. W Serwisie korzystamy z usług Zaufanych Partnerów (Google Adsense, Yieldlove) w ramach dostarczania treści reklamowych. Zaufani Partnerzy mogą zbierać dane za pomocą reklamowych plików cookie co pozwala im na dostarczanie reklam opartych na preferencjach użytkowników wg analizy ich zachowań związanych z użytkowaniem stron.

 •  Szczegółowe informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez Zaufanych Partnerów, a także sposobie na rezygnacji z nich, można znaleźć odpowiednio pod linkami: Google AdSense oraz Yieldlove.
 • Zgodę na wykorzystanie danych w celu dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych można udzielić / wycofać w ustawieniach zgód (Opcje zaawansowane).

XIV Logi Serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • nformacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.
5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@polskagorom.pl lub adres korespondencyjny: Fundacja Polska górom! z siedzibą we Wrocławiu, ul. Blacharska 12b/6, 53-206 Wrocław.

XV Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.06.2023 roku.